Mar Thoma Congregation, Germany

Committee

 • Rev. Sam Koshy

  Rev. Sam Koshy, President

 • Mr. Abraham Vaniethu

  Mr. Abraham Vaniethu, Vice President

 • Mr. Abishikt Thomas

  Mr. Abishikt Thomas, Secretary

 • Mr. Shibu Palakkalodil

  Mr. Shibu Palakkalodil, Accountant

 • Mr. Roji Varughese

  Mr. Roji Varughese, Trustee

 • Mr. Jeevan Jacob Thomas

  Mr. Jeevan Jacob Thomas, Convenor Family Conference

 • Mr. homas Chempakathinal

  Mr. Thomas Chempakathinal, Lay Leader

 • xxx

  Mr. Binoy Varghese, Lay Leader

 • Mrs. Susamma Chatheril

  Mrs. Susamma Chatheril, Area Prayer Representative Essen-Düsseldorf

 • Mrs. Susan Palakkalodil

  Mrs. Susan Palakkalodil, Area Prayer Representative Frankfurt

 • Mrs. Mini Varkey

  Mrs. Mini Varkey, Area Prayer Representative Heidelberg